Ch. 23 True/False Q's

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
307390
0
120
block

Radiographs cannot record recurrent decay around a crown margin.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
307391
0
120
none
307392
0
120
none
307394
0
120
none
307395
0
120
none
307396
0
120
none
307397
0
120
none
307399
0
120
none
307401
0
120
none
307405
0
120
none
307406
0
120
none
307408
0
120
none
307410
0
120
none
307415
0
120
none