Čeština

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
446378
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

lyrická báseň o 2x4veršových a 2x3veršových slok (strof) spojených společnými rýmy

sonet

Bạn đã nhận được nó phải không?

446380
0
60
none