Cells

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
213988
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Animal cells are made up of five things, what are they?

Nucleus, Cell membrane, Cytoplasm, Mitochondria & Ribosomes

Bạn đã nhận được nó phải không?

213989
0
120
none
213990
0
120
none
213991
0
120
none
213992
0
120
none
213993
0
120
none
213994
0
120
none
213995
0
120
none
213996
0
120
none
213997
0
120
none
213998
0
120
none
213999
0
120
none