Cell Transport and Enzymes

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
498000
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is the definition of diffusion?

The movement of particles from a high to a low concentration

Bạn đã nhận được nó phải không?

498001
0
60
none
498002
0
60
none