Cell and Molecular

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
24981
0
120
block

What is the restriction site for Bam H1

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
24982
0
120
none
24983
0
120
none
24984
0
120
none
24985
0
120
none
24987
0
120
none
24988
0
120
none
24989
0
120
none
24990
0
120
none
24991
0
120
none
24992
0
120
none
24993
0
120
none
24994
0
120
none
24995
0
120
none
24998
0
120
none