Causes of American Revolution

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
380649
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Sugar Act

1764: tax on sugar and molasses

Bạn đã nhận được nó phải không?

380650
0
120
none
380651
0
120
none
380652
0
120
none
380653
0
120
none