Case 3 - Blood Vessels

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
450084
0
60
block

Which is the correct Darcy's Law?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)












450089
0
60
none
450091
0
60
none
450093
0
60
none
450096
0
60
none
450098
0
60
none
450101
0
60
none
450106
0
240
none
450110
0
60
none
450111
0
60
none
450112
0
180
none
450113
0
60
none
450114
0
60
none
450115
0
60
none
450116
0
60
none