Caries

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
1051014
0
300
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Plaque microorganisms - Which bacteria are implicated in dentinal caries?

Lactobacilli

Bạn đã nhận được nó phải không?

894321
0
300
none
1051016
0
300
none
894323
0
300
none
894305
0
300
none
894306
0
300
none
894307
0
300
none
894308
0
300
none
1051073
0
300
none
894310
0
300
none
894324
0
300
none
1069684
0
300
none
894331
0
300
none
894327
0
300
none
894328
0
300
none