Cardiac Pathology

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
518325
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Disorders of aortic valve - name some!

Bicuspid aortic valve (develops fibrocalcific nodules --> calcific aortic valve disease --> AS and AR. Thrombosis --> bacteraemia --> endocarditis/valvitis --> erosion of valve / embolism

Bạn đã nhận được nó phải không?