Cardiac cycle

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
211507
0
120
block

What does the 'a' wave indicate?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)










211508
0
120
none
211509
0
120
none
211510
0
120
none
211511
0
120
none
211540
0
120
none
211542
0
120
none
211544
0
120
none
211548
0
120
none
211552
0
120
none
211554
0
120
none
211557
0
120
none
211565
0
120
none
211586
0
120
none