Capitales d'Europe

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
112868
0
30
block

Match the following pairs:

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Albania

Andorra

Azerbaijan

Armenia

austria

Belgium

Nhấp và kéo

baku

Tirana

Vienna

andorra la vella

Yerevan

Brussels


112869
0
30
none
112870
0
30
none
112871
0
30
none
112872
0
30
none
112873
0
30
none
112874
0
30
none