Capitales d'Amérique

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
112862
0
30
block

Match the following pairs:

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Antigua and Barbuda

Bahamas

Barbados

Belize

Canada

Costa Rica

Nhấp và kéo

San Jose

Nassau

belmopan

Saint john's

Ottawa

Bridgetown


112863
0
30
none
112864
0
30
none
112865
0
30
none
112866
0
30
none
112867
0
30
none