Capitales d'Afrique

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
112672
0
60
block

Match the following pairs:

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Algeria

Bénin

angola

Botswana

Mauritius

Morocco

Nhấp và kéo

Porto novo

rabat

Luanda

Gaborone

Alger

port Louis


112673
0
60
none
112674
0
60
none
112675
0
60
none
112676
0
60
none
112677
0
60
none
112678
0
60
none
112679
0
60
none
112680
0
60
none