Capitales

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
433082
0
120
block

Cuales son las capitales de los siguientes paises

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Colombia

Francia

España

Nhấp và kéo

Bogota

Paris

Madrid