Capital cities

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
76044
0
120
block

Match the capital city with the country.

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Ankara

Athens

Copenhagen

Helsinki

Lima

Quito

Rabat

Valletta

Tokyo

Vienna

Nhấp và kéo

Japan

Malta

Austria

Finland

Denmark

Peru

Greece

Turkey

Ecuador

Morocco