Can You Guess

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
85320
0
15
block

Kind of stroke that blocks the artery?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
85321
0
15
none
85322
0
15
none
85323
0
15
none
85324
0
15
none
85325
0
15
none
85326
0
15
none
85327
0
15
none
85329
0
15
none
85330
0
15
none
85331
0
15
none
85332
0
15
none
85333
0
15
none
85334
0
15
none
85335
0
15
none