Business intelligence

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
148116
0
180
block

Which of the following is not an example of a data quality problem?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
148117
0
180
none
148118
0
180
none
148119
0
180
none
148120
0
180
none
148121
0
180
none
148122
0
180
none
148123
0
180
none
148124
0
180
none
148125
0
180
none
148126
0
180
none
148127
0
180
none
148128
0
180
none
148129
0
180
none
148130
0
180
none