Business & Company Law

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
72622
0
120
block

In contract law the term "consideration" means

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
72640
0
120
none
72657
0
120
none
72674
0
120
none
72676
0
120
none
72679
0
120
none
72680
0
120
none
72682
0
120
none
72683
0
120
none
72684
0
120
none
72685
0
120
none
72686
0
120
none
72687
0
120
none
72688
0
120
none
72690
0
120
none