Business Administration Level 2 Diploma: Unit 2, Understand Employer Organisations

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
368656
0
15
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is an easily-quantified benefit?

A "tangible" benefit

Bạn đã nhận được nó phải không?

368657
0
15
none
368658
0
15
none
368659
0
15
none
368660
0
15
none
368661
0
15
none
368662
0
15
none
368663
0
20
none
368664
0
60
none
368665
0
60
none
368666
0
60
none
368667
0
60
none
368668
0
15
none
368669
0
20
none
368670
0
20
none