BSNS115 Mid Term

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
416833
0
120
block

Qualitative characteristics of financial reports are?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
416834
0
120
none
416835
0
120
none
416836
0
120
none
416837
0
120
none
416892
0
120
none
416895
0
120
none
416899
0
120
none
416900
0
120
none
416901
0
120
none
416907
0
120
none
416911
0
120
none
416919
0
120
none
416926
0
120
none