Body Language 1.1 Brains.

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
28721
0
180
block

Match the text blocks.

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Skin

Ears

Eyes

Nose

Tongue

Text Needed!

Nhấp và kéo

Smell

Sight

Sound

Needed!

Feel

Taste


28722
0
180
none
28723
0
180
none
28724
0
180
none
28725
0
180
none