Bloom's Taxonomy

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
285293
0
120
block

Put Blooms Revised Taxonomy in order from low to high

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
So khớp Văn bản

1

2

3

4

5

6

Nhấp và kéo

Evaluate

Create

Analyze

Remember

Understand

Apply


285295
0
60
none