Blood Groups

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
22612
0
120
block

ABO Antigens

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

A

B

AB

O

Nhấp và kéo

A and B antigens

No antigens

B Antigens

A Antigens


22613
0
120
none
22614
0
120
none
22615
0
120
none
22616
0
120
none
22617
0
120
none
22618
0
120
none
22619
0
120
none