Blood Draw Order

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
326919
0
1200
block

Match LEft and right

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Yellow Tube

Light Blue Tube

Red/Tiger Top

Green Tube

Lavender Tube

Pink/ Royal Blue/ White Tube

Gray Tube

Dark Blue

Nhấp và kéo

CBC

GTT - ETOH

Type & Cross Match

PT/INR or PTT

Stat Orders Electrolytes

BMP, CMP, Liquid Panels

Blood Cultures

Trace Element