Bittersweet Brexit

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
560006
0
15
block

Which of the following is banned by the EU?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


560082
0
15
none
560004
0
15
none
502216
0
15
none
560005
0
15
none
560083
0
15
none
494496
0
15
none
560002
0
15
none
560003
0
15
none
494500
0
15
none