Biomechanics Revision

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
95195
0
120
block

What is the conservation of linear momentum?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
95196
0
120
none
95197
0
120
none
95198
0
120
none
95199
0
120
none
95200
0
120
none
95201
0
120
none
95202
0
120
none
95203
0
120
none
95204
0
120
none
95205
0
120
none
95206
0
120
none
95207
0
120
none
95208
0
120
none
95209
0
120
none