Biomaterials

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
355517
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Bone cement properties

Injectable/mouldable. Easy preparation. Radio-opaque. Easy to sterilise. Properties mimic bone. Working time <10mins. Hardening time <15mins

Bạn đã nhận được nó phải không?

355518
0
120
none
355519
0
120
none
355520
0
120
none
355521
0
120
none
355522
0
120
none
355523
0
120
none
355524
0
120
none
355525
0
120
none
355526
0
120
none
355527
0
120
none
355528
0
120
none
355529
0
120
none
355531
0
120
none
355532
0
120
none