Biology quiz

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
406450
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Synapse

A junction at the end of the axon to another cell with a very small gap.

Bạn đã nhận được nó phải không?

406452
0
120
none
406454
0
120
none