BIOLOGY CHAPTER 2 .TASTE

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
88628
0
120
block

Howmany salivary glands present in man ?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


88629
0
120
none
88630
0
120
none
88631
0
120
none
88632
0
120
none
88633
0
120
none
88634
0
120
none
88635
0
120
none
88636
0
120
none
88637
0
120
none
88638
0
120
none
88639
0
120
none
88640
0
120
none
88641
0
120
none
88642
0
120
none