Balanced Diet

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
331978
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

why do we have so many bacteria

vit K//nutrients//stops bad bacteria multiplying//protective layer//helps digest things

Bạn đã nhận được nó phải không?

331979
0
120
none
331980
0
120
none
331981
0
120
none
331988
0
120
none
331989
0
120
none
331990
0
120
none
331991
0
120
none
331992
0
120
none
331994
0
120
none
331995
0
120
none
331996
0
120
none
331997
0
120
none
331998
0
120
none
331999
0
120
none