Biol122

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
216562
0
360
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What type of bacteria are A-E in reference to oxygen dependency?

A: Obligate aerobe B: Obligate anaerobe C: Facultative anaerobe D: Aerotolerant anaerobes E: MicroaerophilicBạn đã nhận được nó phải không?

216563
0
240
none
216564
0
240
none
216565
0
180
none
216572
0
180
none
216573
0
180
none
216574
0
180
none
216575
0
120
none