Biol114

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
213785
0
180
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What are the 2 approaches to genome sequencing?

Hierarchical and Shotgun

Bạn đã nhận được nó phải không?

213788
0
180
none
213792
0
240
none
213798
0
120
none
213800
0
120
none
213805
0
300
none
213808
0
120
none
213809
0
180
none
213810
0
180
none
213811
0
180
none
213812
0
180
none
213813
0
120
none
213814
0
240
none
213815
0
180
none
214207
0
240
none