Biol112

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
212994
0
240
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is the equation for substrate-level phosphorylation?

PEP+ADP-->Pyruvate + ATP

Bạn đã nhận được nó phải không?

213000
0
240
none
213003
0
180
none
213007
0
240
none
213008
0
180
none
213009
0
180
none
213010
0
180
none
213011
0
180
none
213012
0
180
none
213016
0
180
none
213017
0
180
none
213019
0
180
none
213022
0
180
none
213023
0
120
none
213025
0
180
none