Biochem : 01-Nutrient Sensing System 1

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
125334
0
60
block

Macronutrients contribute energy. Which of the following energy contribution is wrong?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
125335
0
60
none
125336
0
60
none
125337
0
60
none
125330
0
60
none