Bio Exam flash cards

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
365942
0
1200
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is a buffer

buffers are molecules that donate or accept protons to resist changes in pH as acids or bases are added to the solution. A buffer consists of a weak acid and its conjugate base, or a weak base and its conjugate acid.

Bạn đã nhận được nó phải không?