BIDS1 All MCQs

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
153726
0
120
block

What is the frequency (on average) of a baby being born with Down syndrome?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


153727
0
120
none
153728
0
120
none
153729
0
120
none
153730
0
120
none
153731
0
120
none
153732
0
120
none
153733
0
120
none
153734
0
120
none
153735
0
120
none
153736
0
120
none
153737
0
120
none
153738
0
120
none
153739
0
120
none
153740
0
120
none