BIDS 2 2016-17 MOCK

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
204898
0
120
block

Thromboxane A2 is

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
204899
0
120
none
204900
0
120
none
204901
0
120
none
204902
0
120
none
204903
0
120
none
204904
0
120
none
204905
0
120
none
204906
0
120
none
204907
0
120
none
204908
0
120
none
204909
0
120
none
204910
0
120
none
204911
0
120
none
204917
0
120
none