Bible Bowl 2018

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
546414
0
120
block

Dan. 10:1 What year of Cyrus king of Persia was a message revealed to Daniel

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


546415
0
120
none
546416
0
120
none
546417
0
120
none
546418
0
120
none
546419
0
120
none
546420
0
120
none
546421
0
120
none
546422
0
120
none
546423
0
120
none
546424
0
120
none
546425
0
120
none
546426
0
120
none
546427
0
120
none
546428
0
120
none