Begrüßung - Greeting

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
414511
0
120
block

Greetings from morning until evening

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
So khớp Văn bản

1

2

3

4

5

Nhấp và kéo

Guten Morgen

Guten Abend

Guten Nachmittag

Gute Nachte

Guten Tag


414513
0
120
none
414514
0
120
none