vet: Beckengliedmasse (Knochen)

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
68246
0
180
block

Gliedmassenabschnitte

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Cingulum

Stylopodium

Zeugopodium

Basipodium

Metapodium

Acropodium

Nhấp và kéo

Tarsus

Metatarsus

Regio femoris / Femur

Regio Pelvis

Crus

Digitus


68254
0
120
none
68259
0
300
none
68260
0
120
none
68266
0
120
none
68292
0
300
none
68298
0
120
none
68654
0
180
none
68661
0
180
none
68668
0
180
none
68674
0
120
none
68678
0
180
none