BEC Quiz 30

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
146772
0
300
block

In the short‐run; at zero output total cost will be zero.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
146773
0
300
none
146774
0
300
none
146775
0
300
none
146776
0
300
none
146777
0
300
none
146778
0
300
none
146779
0
300
none
146780
0
300
none