BEC Quiz 20

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
146534
0
300
block

Investment spending is a major determinant of business cycles.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
146535
0
300
none
146536
0
300
none
146537
0
300
none
146538
0
300
none
146539
0
300
none
146540
0
300
none
146541
0
300
none
146542
0
300
none
146543
0
300
none
146544
0
300
none
146545
0
300
none
146546
0
300
none
146547
0
300
none
146548
0
300
none