BCS MCQ : 22 ★★★

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
668528
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

যে সর্বোচ্চো শ্রুতি সীমার উপরে মানুষ বধির হতে পারে তা হচ্ছে.....

১০৫ ডেসিবেল

Bạn đã nhận được nó phải không?

668529
0
60
none
668530
0
60
none
668531
0
60
none
668532
0
60
none
668533
0
60
none
668534
0
60
none
668535
0
60
none
668536
0
60
none
668537
0
60
none
668538
0
60
none
552570
0
60
none
668539
0
60
none
552571
0
60
none
668540
0
60
none