BCS MCQ : 22 ★★★

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
668513
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

যে বায়ু সর্বদাই উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়, তাকে বলা হয়....

নিয়ত বায়ু

Bạn đã nhận được nó phải không?

668514
0
60
none
668515
0
60
none
668516
0
60
none
668517
0
60
none
668518
0
60
none
668519
0
60
none
668520
0
60
none
668521
0
60
none
668522
0
60
none
668523
0
60
none
668524
0
60
none
668525
0
60
none
668526
0
60
none
668527
0
60
none