BCS MCQ : 19

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
593044
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

নিউক্লিয়াসে অবস্থিত প্রোটনের সংখ্যাকে ঐ মৌলের কি বলে?

পারমানবিক সংখ্যা

Bạn đã nhận được nó phải không?

593045
0
60
none
593046
0
60
none
593047
0
60
none
593048
0
60
none
593049
0
60
none
593050
0
60
none
593051
0
60
none
593052
0
60
none
593053
0
60
none
593054
0
60
none
593055
0
60
none
593056
0
60
none
593057
0
60
none
593058
0
60
none