BCS MCQ : 15

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
668486
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

বাংলাদেশে কোন ব্যাংক বাংলায় প্রথম মোবাইল ব্যাংকিং চালু করে?

IFIC Bank

Bạn đã nhận được nó phải không?

668487
0
60
none
668488
0
60
none
668489
0
60
none
668490
0
60
none
668491
0
60
none
668492
0
60
none
668493
0
60
none
668494
0
60
none
552082
0
60
none
552083
0
60
none
552084
0
60
none
552085
0
60
none
552086
0
60
none
552087
0
60
none