BCS MCQ : 07

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
551448
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

'A short narrative poem that tells a grave story through dialogue and action, especially in a sentimental or a romantic poem' is called?

Ballad

Bạn đã nhận được nó phải không?

551449
0
60
none
551450
0
60
none
551451
0
60
none
551452
0
60
none
551453
0
60
none
551454
0
60
none
551455
0
60
none
551456
0
60
none
551457
0
60
none
551458
0
60
none
551459
0
60
none
551460
0
60
none
551461
0
60
none
551462
0
60
none