RTP Ep1

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
589321
0
120
block

Choose the SIX CORRECT phonetic letters.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
590476
0
60
none
590477
0
60
none
589330
0
180
none
589323
0
120
none
589325
0
60
none
591146
0
60
none
591133
0
120
none
591145
0
60
none
589324
0
120
none
591070
0
60
none
589334
0
180
none