Basic Human Evolution

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
424581
0
180
block

Dates for human evolution

Điền vào chỗ trống  

(0/0)Basal Hominins

Australopithecines

Lower Palaeolithic

Middle Palaeolithic

Upper Palaeolithic424586
0
120
none
425099
0
120
none
424589
0
120
none
425120
0
120
none
425122
0
120
none
425123
0
120
none
425125
0
120
none
425135
0
120
none