Bacterial Nomenclature

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
341380
0
120
block

Encodes the a-subunit of RNA polymerase

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)